Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Spłaciłem długi, po jakim czasie moje dane znikną z Rejestru Dłużników?

24 listopada 2020


 

Komornik prowadził przeciwko mnie postępowanie. Całe zadłużenie spłaciłem, jednakże dalej widnieje informacja w Krajowy Rejestrze Długów. Kto i kiedy powinien wpis usunąć?

 

Zanim zostanie udzielona odpowiedź na te pytanie należy wspomnieć, że w Polsce istnieje kilka rejestrów, które gromadzą i przetwarzają dane o dłużnikach. Są nimi:
 

  • Biuro Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor
  • Krajowy Rejestr Długów
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Biuro Informacji Kredytowej

 

Zasady i tryb działania pierwszych trzech reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 

Wpisanie danych dotyczących zadłużenia do rejestru wymaga spełniania niżej wskazanych warunków:

 

  • podpisanie umowy pomiędzy wierzycielem a podmiotem prowadzącym biuro informacji gospodarczej
  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187 z indeksem 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego; jeżeli zaś chodzi o przedsiębiorcę – gdy zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej
  • łączna kwota zobowiązań dłużnika będącego konsumentem względem wierzyciela wynosi co najmniej 200zł (w wypadku przedsiębiorcy – co najmniej 500zł.) i są one wymagalne od co najmniej 30 dni
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura
  • nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

 

Podstawa prawna – art. 12 i 14 wskazanej wyżej Ustawy

 

 

Biuro Informacji Kredytowej zaś działa w oparciu o przepisy Ustawy – prawo bankowe. BIK gromadzi dane zarówno o aktualnie spłacanych zobowiązaniach, jak również tych, które zostały uregulowane. Co istotne, nie są to tylko dane negatywne tzn. dotyczące opóźnienia w spłacie, ale również pozytywne – tzn., że raty są uiszczane w terminie i w wymaganej kwocie.

Warto też wskazać, że w wypadku, kiedy zobowiązanie nie było regulowane w terminie, to bank po spełnieniu ustawowych warunków ma prawo przetwarzać nasze dane przez 5 lat po zamknięciu zobowiązania.

 

Od momentu uregulowania zobowiązania wierzyciel ma 14 dni na złożenie do właściwego biura wniosku o zmianę danych, zaś biuro – 7 dni od daty wpływu na ich aktualizację.

 

Podstawa prawna art. 18 ustawy

 

Na marginesie wskazuje się, że każdy może założyć konto np. w Biurze Informacji Kredytowej celem pozyskania informacji na swój temat.