Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Komornik zajął moją nieruchomość, chciałbym ją sprzedać i z ceny sprzedaży pokryć zobowiązania. Czy taka możliwość istnieje?

24 listopada 2020


Sam fakt wszczęcia egzekucji z nieruchomości nie powoduje, że nie można samodzielnie jej sprzedać. Należy jednak zawiadomić o tym fakcie komornika celem uzyskania dokumentu o aktualnym stanie zadłużenia i numerze rachunku, na który należy wpłacić środki. Całkowita spłata zobowiązania będzie stanowić podstawę do zakończenia egzekucji, a w konsekwencji – złożenia wniosku o wykreślenie wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości z księgi wieczystej. Jeżeli zaś dłużnik pomimo wszczęcia egzekucji z nieruchomości sprzeda ją i nie ureguluje zobowiązań, to komornik może dalej prowadzić egzekucję z tegoż składnika majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenie nieruchomością po zajęciu nie ma wpływu na tok postępowania. Nabywca nieruchomości w takiej sytuacji staje się tzw. dłużnikiem rzeczowym, a zatem odpowiada za zobowiązanie tylko z tego konkretnego składnika majątku.

 

Co istotne, jeżeli w księdze wieczystej prócz ostrzeżeń o toczącej egzekucji z nieruchomości widnieją hipoteki, to przed sprzedażą nieruchomości należy pozyskać tzw. promesę. Jest to zaświadczenie wystawiane przez wierzyciela hipotecznego, w którym wskazuje się wysokość zobowiązania, numer konta to wpłaty, a także, co najistotniejsze, swoiste przyrzeczenie, że w wypadku zapłaty określonej kwoty zostanie wyrażona zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Rzeczony dokument stanowi swoistą gwarancję bezpieczeństwa dla nabywcy nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem jest skonstruowanie umowy sprzedaży w taki sposób, że określone kwoty są przekazywane na rachunki bankowe komornika i np. wierzyciela hipotecznego tytułem całkowitej spłaty zadłużenia, ewentualna nadwyżka zaś – na konto sprzedającego. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, ponieważ po pierwsze dłużnik na wolnym rynku może uzyskać wyższą cenę za nieruchomość, po drugie zaś – postępowania egzekucyjne są zakańczane wobec zapłaty i unika się procesu egzekucji z nieruchomości, który to dla dłużnika wiąże się z kosztami. Koszty wyceny przez biegłego kształtuje się bowiem na poziomie minimum 1500,00 zł (ostatecznie jest to zależne m.in. od rodzaju nieruchomości).