Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Czy można wszcząć postępowanie zabezpieczające przed postępowaniem egzekucyjnym?

6 kwietnia 2022


Pozwałem mojego klienta o zapłatę. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nie mam jeszcze klauzuli wykonalności. Słyszałem, że można wszcząć względem dłużnika postępowanie zabezpieczające. Czy faktycznie tak jest? Dotąd słyszałem tylko o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Rzeczywiście w Kodeksie Postępowania Cywilnego znajdują się regulacje dotyczące postępowania zabezpieczającego. Przedmiotowe postępowanie można prowadzić na podstawie:

  • nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  • wyroku wydanego przez Sąd Gospodarczy
  • Postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia opatrzonego klauzulą wykonalności

 

Wszczęcie tego postępowania uzależnione jest od uprzedniego złożenia przez uprawnionego opłaty w wysokości 5% wartości zabezpieczenia (tzn. sumy należności głównej, odsetek i kosztów procesu). Jej nieuiszczenie skutkuje zwrotem wniosku. Zasada ta nie dotyczy należności alimentacyjnych.

 

Zabezpieczenie może zostać skierowane albo do składników majątkowych wskazanych w Postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia (np. wyłącznie do rachunków majątkowych) albo do wszystkich składników majątku (poza nieruchomością).

 

Zasadnicza różnica pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a zabezpieczającym polega na tym, że w przypadku postępowania zabezpieczającego środki co do zasady trafiają nie na rachunek bankowy uprawnionego, lecz na konto depozytowe Ministra Finansów. Wyjątkiem od tej zasady jest postępowanie zabezpieczające w zakresie alimentów. Wówczas bowiem środki deponowane nie są, lecz trafiają na konto uprawnionego. Ponadto strony postępowania są inaczej określane, niż w egzekucji. W wypadku zabezpieczenia mówimy bowiem o uprawnionym i obowiązanym, a nie zaś – o wierzycielu i dłużniku.

 

W wypadku zabezpieczenia całej kwoty Komornik wydaje stosowne Postanowienie o kosztach i doręcza je stronom. Do kosztów zalicza się np. uiszczoną opłatę. Co ważne, komornik koszty jedynie ustala, zaś o ich przyznaniu decyduje Sąd, który wydał tytuł uprawniający do zainicjowania postępowania zabezpieczającego. Uprawniony ma dwa tygodnie od uprawomocnienia się Postanowienia na złożenie do Sądu wniosku o przyznanie tychże kosztów. Po upływie w/w terminu powyższe uprawnienie wygasa.

 

Uprawniony nie ma obowiązku znać składników majątkowych obowiązanego. Ustalenia co do majątku może poczynić komornik.