Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Dostałem postanowienie od komornika wraz z korespondencją i kopią protokołu. Adresat pod wskazanym adresem nie mieszka. Co mam zrobić?

5 stycznia 2021


W takiej sytuacji wnioskodawca ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku do komornika o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40zł. Prócz tego uiszcza się wydatki gotówkowe (koszty korespondencji). Ich ostateczna wysokość określana jest w Postanowieniu. Co istotne, do rzeczonego wniosku nie dołącza się korespondencji, która miała być doręczona adresatowi. Komornik po otrzymaniu wniosku i opłaty kieruje wniosek o udostępnienie danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Urzędu Skarbowego. W ramach tego postępowania można również zwrócić się o udzielenie informacji do banku bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. Należy jednak wskazać, że to organ rentowy bądź podatkowy zazwyczaj dysponuje najbardziej aktualnymi danymi adresowymi.

 

Po uzyskaniu odpowiedzi wydawane jest Postanowienie o kosztach, do którego załącza się kopię uzyskanej odpowiedzi. Wnioskodawca powinien o poczynionych ustaleniach poinformować Sąd, który podejmie decyzję do dalszego toku postępowania. Jeżeli okaże się, że w wyniku czynności ustalono inny adres, niż ten, na który wcześniej było kierowane pismo, to Sąd podejmie próbę doręczenia na nowo ustalony adres. Jeżeli jednak adres będzie tożsamy z pierwotnie wskazanym – najpewniej zostanie wydane Postanowienie o zawieszeniu postępowania. Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia do Sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.