Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Co się dzieje po zleceniu komornikowi doręczenia przesyłki Sądowej?

5 stycznia 2021


Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty komornik albo osoba przez niego upoważniona udaje się pod wskazany adres celem doręczenia korespondencji.

 

Podczas dokonywania powyższej czynności możemy mieć do czynienia z kilkoma sytuacjami

  1. Adresata zastano – wówczas z czynności sporządza się protokół, a nadto adresat kwituje odbiór korespondencji własnoręcznym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru
  2. Adresata nie zastano, ale dorosły domownik lub sąsiad w wyniku rozpytania oświadczył, że adresat zamieszkuje pod rzeczonym adresem. Wówczas osoba dokonująca czynności sporządza protokół, w którym umieszcza poczynione ustalenia. Ponadto w skrzynce pocztowej umieszcza się awizo zawierające pouczenie, że przesyłkę można odebrać w terminie 14 dni w kancelarii komorniczej pod rygorem uznania jej za doręczoną.
  3. Adresata nie zastano, domowników ani sąsiadów nie zastano, albo zastano domowników bądź sąsiadów i ustalono, że adresat nie mieszka, bądź nie jest w ogóle znany.

 

W wypadkach wskazanych w punkcie 1 i 2 mamy do czynienia ze skutecznym doręczeniem korespondencji. Komornik wydaje stosowne Postanowienie, w którym orzeka o kosztach i załącza zwrotne potwierdzenie odbioru, na którym widnieje podpis adresata, albo kopię protokołu z czynności i korespondencję, która to adresatowi miała być doręczona. W wypadku, gdy doręczenie nastąpiło w wyniku pozostawienia awiza, to w uzasadnieniu Postanowienia winno uczynić się wzmiankę o dacie czynności a także wskazać datę, w której przesyłkę uznaje się za doręczoną.

Jeżeli zaś zaistniała jedna sytuacji wskazanych w punkcie 3, komornik wydaje postanowienie i dołącza do niego korespondencję kierowaną do adresata i kopię protokołu. Jeżeli kwota uiszczona przez wnioskodawcę nie pokryła w całości opłaty i wydatków, to w postanowieniu wzywa się jednocześnie do zapłaty brakujących kosztów zakreślając ich kwotę, termin uiszczenia i numer rachunku, na który zapłata powinna nastąpić.

Zwrotne potwierdzenie odbioru bądź protokół zawierający informacje o potwierdzeniu faktu zamieszkania adresata pod wskazanym adresem należy wysłać do Sądu, który nadesłał zobowiązanie.