Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Nieodebrana korespondencja z sądu, a obowiązek doręcznia jej przez Komornika

5 stycznia 2021


Pozwałem swojego kontrahenta (osoba fizyczna) o zapłatę. Sąd wydał nakaz zapłaty – pozwany nie odebrał korespondencji, która zawierała m.in. nakaz i odpis pozwu. Otrzymałem z Sądu informację i jednocześnie zobowiązanie w przedmiocie doręczenia przedmiotowej korespondencji za pośrednictwem komornika. . Czy to zgodne z przepisami? Słyszałem że przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za doręczoną.

 

Sąd we wskazanej wyżej sytuacji postąpił prawidłowo. Z dniem 07.11.2019r weszła w życie istotna z punktu widzenia zarówno powodów jak i pozwanych nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie doręczania korespondencji, która w dużym uproszczeniu polega na likwidacji tzw. „fikcji doręczenia”. W dotychczasowym stanie prawym przesyłka podwójnie awizowana, która wracała do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie” była uznawana za skutecznie doręczoną i była składana do akt sprawy. Niniejsze domniemanie (poza pewnymi wyjątkami) przestało obowiązywać. Ustawodawca w to miejsce wprowadził regulację, w myśl której w wypadku zaistnienia powyższej sytuacji Sąd zawiadamia powoda o nieodebraniu przesyłki przez pozwanego. Jednocześnie powód jest zobowiązany do doręczenia przesyłki za pośrednictwem komornika albo ustalenia nowego adresu. Termin na wykonanie przez powoda zobowiązania wynosi dwa miesiące i biegnie daty od jego doręczenia. Jego niewykonanie skutkuje w pierwszej kolejności zawieszeniem postępowania, zaś po kolejnych 3 miesiącach – jego umorzeniem.

 

Jeżeli już takie zobowiązanie z Sądu otrzymamy, to celem nadania biegu sprawie trzeba złożyć wniosek do komornika właściwego ze względu na adres, pod którym ma doręczenie nastąpić. Każdy komornik działa przy określonym Sądzie. Jeżeli dana ulica/miejscowość leży we właściwości danego Sądu to wniosek należy skierować do komornika, który przy tym sądzie działa. Wykaz komorników znaleźć można np. na stronie www.komornik.pl. Jest to jeden z kilku wyjątków od zasady, w myśl której mamy prawo wyboru komornika w obszarze całej apelacji.

 

W piśmie inicjującym postępowanie należy wskazać dane wnioskodawcy i adresata. Co istotne, w wypadku danych adresata prócz imienia, nazwiska i adresu niezbędny jest numer Pesel. Jest to istotna dana z punktu widzenia prawidłowości doręczenia. Osoba, która tę czynność wykonuje winna bowiem zweryfikować, czy ma do czynienia z adresatem. Posiadając w/w daną może ją porównać z okazanym podczas czynności dowodem osobistym. Do wniosku należy dołączyć kopię zobowiązania Sądu, a także korespondencję, która ma być adresatowi doręczona. Opłata od wniosku wynosi 60zł. Prócz niniejszej opłaty wnioskodawca zobligowany jest do uiszczenia wydatków gotówkowych związanych np. z doręczeniem postanowienia czy przejazdem poza miejscowość, która jest siedzibą komornika.