Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk, Kancelaria Komornicza nr I we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 marca 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław w sali nr 156, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 53-534 Wrocław, ul. Tadeusza Zielińskiego 48/29 będącego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe (adres spółdzielni: 52-007 Wrocław, ul. Trwała 7), dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00232736/3 o powierzchni użytkowej 46,00 m2, przysługującego dłużnikowi: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 340 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski S.A. ul. Szewska 72, Wrocław: 12 1050 1575 1000 0092 3984 2199.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 13.03.2020 r. w godzinach od 10:00 do 10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji oraz zdjęć znajduje się na stronie internetowej komornika:

http://www.komornik-krzyki.pl/licytacje

Zdjęcia do pobrania.