Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Licytacja lokalu mieszkalnego, Wrocław ul. Jaspisowa 8E


Km 3640/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław w sali nr 137, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 52-214 Wrocław, ul. Jaspisowa 8E, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00259877/8, należącego do dłużnika Agnieszka Sietczyńska.

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny położony przy ulicy Jaspisowej 8E we Wrocławiu. Lokal trzypoziomowy, usytuowany na pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji budynku, tj. na parterze, piętrze i poddaszu, z dwustronną, północno-południową ekspozycją okien. Lokal składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym i przedpokojem, wc, holu wejściowego na pierwszej kondygnacji, dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju na drugiej kondygnacji oraz dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki na trzeciej kondygnacji. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 146,07 m2. Ponadto do lokalu przynależy garaż (18,63 m2) oraz kotłownia (4,55 m2), które wraz z lokalem stanowią funkcjonalną całość. Każdoczesnemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego o powierzchni
około 200 m2, usytuowanego po lewej stronie od wejścia do budynku. Na dzień opisu i oszacowania lokal stanowiący przedmiot wyceny objęty był "Umową użyczenia" mającą charakter umowy najmu zawartą w zwykłej formie pisemnej dnia 2 stycznia 2010 roku, a następnie aneksowaną w dniu 20 grudnia 2014 roku na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2029 roku w zamian za okazaną pomoc finansową. Zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu Cywilnego najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Wyżej wymieniona umowa może zatem zostać wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 688 Kodeksu Cywilnego.


Suma oszacowania wynosi 1 129 500,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania
i wynosi 847 125,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. ul. Szewska 72, Wrocław: 12 1050 1575 1000 0092 3984 2199
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 10.08.2022 r. w godzinach od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Damian Adamczyk

 

Pobierz obwieszczenie w formacie PDF

Pobierz dokumentację fotograficzną w formacie DOCX