Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Czy komornik może zająć ruchomości, które nie stanowią własności dłużnika?

24 listopada 2020


Komornik stosownie do art. 845 może zająć ruchomości na zasadzie władania. Innymi słowy dłużnik nie musi być ich właścicielem. Przyjmuje się domniemanie, że skoro dłużnik zamieszkuje bądź prowadzi działalność gospodarczą pod danym adresem tzn. że ruchomości tam się znajdujące stanowią jego własność. Jeżeli zaś dłużnik twierdzi, że dana rzecz nie stanowi jego własność, to albo winien złożyć stosowne oświadczenie do protokołu zajęcia ruchomości albo okazać dowód, że dana rzecz stanowi własność osoby trzeciej. Wówczas komornik podejmie stosowne kroki tzn. albo zawiadomi osobę trzecią o zajęciu i pouczy o środkach zaskarżenia, bądź w wypadku zaistnienia drugiej przesłanki – umorzy egzekucję co do rzeczonej ruchomości.

 

Osobie trzeciej przysługuje prawo wytoczenia powództwa o zwolnienie ruchomości spod egzekucji.

 

Orzeczenie w tym zakresie wydaje Sąd.

 

Ustawodawca poczynił pewien wyjątek od powyższej zasady – dotyczy on egzekucji przez komornika świadczeń alimentacyjnych art. 845 § z 2 z indeksem 1 kpc pozwala bowiem na zajęcie ruchomości będących we władaniu osoby zamieszkującej z dłużnikiem bez jej zgody, chyba, że osoba ta przedstawi dowód, że rzeczone ruchomości stanowią.

Warto również wspomnieć, że sprzedaż ruchomości następuje na wniosek wierzyciela. Nie może ona nastąpić wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się zajęcia.

 

Wyjątek dotyczy ruchomości

  • które ulegają szybkiemu zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowanie powodowałoby nadmierne koszty
  • inwentarza żywego, jeżeli dłużnik odmówił przyjęcia go pod dozór.

 

W wypadku, gdy mamy do czynienia z jedną z dwóch wskazanych wyżej sytuacji, sprzedaż ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu.

 

Istotna zmiana dotycząca prowadzenia egzekucji z ruchomości weszła w życie z dniem 01.01.2019r. Otóż na mocy art. 845 §2a kpc jeżeli tytuł wykonawczy został wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim, to dopuszczalne jest zajęcie ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego, jednakże dalsze czynności tj oszacowanie i sprzedaż będą możliwe dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.