Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Kim jest dłużnik? Do czego jest zobowiązany? - najważniejsze informacje

10 marca 2020


Kim jest dłużnik?

Każda osoba zarówno fizyczna jak i prawna, która posiada dług u swojego wierzyciela, a także wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Świadczenie dłużnika może mieć charakter pieniężny (zapłata sumy pieniężnej) jak i niepieniężny (określone zachowanie np. obowiązek opróżnienia lokalu).

 

Do czego zobowiązany jest dłużnik?

Obowiązkiem jest wykonanie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego wobec wierzyciela, które zostało określone w tytule egzekucyjnym - może to być wyrok/nakaz zapłaty, inne orzeczenie sądu lub ugoda. Koniecznością dłużnika jest informowanie komornika o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania. Dłużnik obowiązany jest do stawiennictwa na każde wezwanie komornika oraz udzielenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji zgodnych ze stanem rzeczywistym. W przypadku niemożności osobistego pojawienia się w kancelarii komorniczej dłużnik powinien przesłać do komornika oświadczenie drogą pocztową, w którym znajdzie się oświadczenie o posiadanym majątku.

 

Do czego zobowiązany jest komornik względem dłużnika?

Komornik ma obowiązek dopełnienia formalności związanych z wypełnieniem obowiązku, który zawarty został w tytule egzekucyjnym. W przypadku niewypłacalności doprowadza do przejęcia majątku, a następnie jego wyceny i spieniężenia w sposób, który będzie zgodny z potrzebami wierzyciela. Komornik może wziąć pod uwagę zarówno ruchomości, jak i nieruchomości osoby zalegającej z płatnością.