Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Jakie uprawnienia ma wierzyciel w toku postępowania?

9 października 2019


Wierzyciel jest stroną postępowania egzekucyjnego. Określa się go również mianem gestora. Wbrew obiegowej opinii, to właśnie na wniosek wierzyciela i z jego inicjatywy w głównej mierze są podejmowane czynności.

 

Do uprawnień, które mu przysługują zaliczamy m.in..

  • składania na piśmie albo ustnie do protokołu wniosków i pism w toku postępowania
  • prawo wglądu do akt sprawy
  • możliwość uzyskania informacji o stanie postępowania na każdym jego etapie
  • możliwość uczestniczenia podczas czynności przeprowadzanych z udziałem dłużnika

 

Dla prawidłowego toku postępowania wskazana jest współpraca pomiędzy Komornikiem a wierzycielem. Wierzyciel w wielu wypadkach bowiem posiada dodatkowe informacje dotyczące dłużnika. Ma to istotne znaczenie w szczególności w postępowaniach prowadzonych przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy też spółce prawa handlowego. Warto zatem np. we wniosku egzekucyjnym wskazać podmioty, z którymi dłużnik współpracuje. Nie zmienia to faktu, że niezależnie od informacji podanych przez wierzyciela, organ egzekucyjny również podejmuje czynności, które zmierzają do ustalenia składników majątkowych dłużnika.